เข้าใจตน

มุ่งสู่เป้าหมายชีวิตตามศักยภาพ

เข้าใจคน

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการเพื่อสร้างสมรรถภาพและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่

เข้าใจชุมชน

เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนและเสริมสร้างพลังอำนาจของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม

รู้ตัวตน คนรอบข้างมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรก้าวหน้าเพื่อสังคมก้าวไกล

ข่าวสารและประกาศล่าสุด