หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเรียน

การสมัครเข้ารับการศึกษา

ภาคพิเศษ    การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 (หลักสูตรภาคพิเศษ)รอบสอง    

เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1  ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม-พฤษภาคม

ครั้งที่ 2  ประมาณช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน

ภาคพิเศษ  เป็นการเรียนนอกเวลาราชการคือเรียนช่วงเย็นและเสาร์ ส่วนใหญ่เป้นผู้ที่ทำงานแล้ว มาจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ครู ทหาร ตำรวจ พนักงานบริษัท อาจารย์ พยาบาล หรือผู้ปฏิบ้ติงานด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในบรรรยากาศ การเรียนการสอน และเกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านจิตวิทยาชุมชนต่อไป ในแต่ละปีจะรับ 30-40 คน

แผน ข
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
  2. สามารถอุทิศเวลาให้กับการเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการสอน
  3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกษา :  ใช้เวลาในการศึกษารวม 2 ปี 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ และทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เปิดการศึกษาภาคแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย

การเรียนการสอน :  วันอังคารและวันพุธ (เรียนวิชาปรับพื้นฐาน) เวลา  18.00-21.00 น.
  วันพฤหัสบดี  เวลา  18.00-21.00 น.
  วันเสาร์ เวลา  9.00-16.00 น.

หลักฐานในการสมัคร :
1.สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
2.สำเนาปริญญาบัตร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6.หนังสือรับรอง 3 ฉบับ (เอกสารอยู่ในใบสมัคร)
7.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  :
ค่าใบสมัครชุดละ  200 บาท
ค่าสมัคร  600 บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :    
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000   บาท
ค่าหน่วยกิต    
     - วิชาบรรยาย 1,800 บาท
     -  วิชาปฏิบัติการ 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ ประมาณภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ  10,580 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษาละ 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์  20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค้นคว้าอิสระ 10,000 บาท
ค่าเอกสาร/ตำราเรียน เทอมละ  2,500 บาท