หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเรียน

การสมัครเข้ารับการศึกษา

ภาคปกติ    การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) XH06

เปิดรับสมัครช่วงเดือน ธันวาคม-พฤษภาคม

ภาคปกติ เป็นการเรียนในเวลาราชการ จึงมักเป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาต่อปริญญาโทเลย หรือผู้ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปีจะรับ 10-15 คน

แผน ก แบบ ก1
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมสังเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการในการทำวิจัย
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : ผู้สมัครในแผน ก แบบ ก1 ต้องส่งโครงร่างวิจัยมาเพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แนบมากับใบสมัคร

แผน ก แบบ ก2
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ จิตวิทยาทั่วไป สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการศึกษา
: ใช้เวลาในการศึกษารวม 2 ปี 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ และทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เปิดการศึกษาภาคแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
การเรียนการสอน : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

หลักฐานในการสมัคร :
1. ใบสมัครโหลดได้จาก  http://www.grad.ku.ac.th/
2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
3. หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (สำหรับผู้สมัครประเภท 2 กำลังศึกษาอยู่เป็นภาคปลาย ปีสุดท้ายเท่านั้น)
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. สำเนาบัตรประชาชน

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 500 บาท
มี 2 แบบ สมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินผ่านธนาคาร


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา