หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564


โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ   เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 2. สามารถอุทิศเวลาให้กับการเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 80%ของชั่วโมงการสอน

การเรียนการสอน

    - วันพุธ, วันอังคาร       เวลา 18.00–21.00 น.
      (เรียนวิชาปรับพื้นฐาน)
    - วันพฤหัสบดี            เวลา 18.00–21.00 น.
    - วันเสาร์                  เวลา 9.00–16.00 น.


การกรอกใบสมัครออนไลน์
Online application for admission

รอบแรก   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 9 มกราคม 2564

รอบสอง   วันที่ 16 มกราคม - วันที่ 17 เมษายน 2564

ระบบจะปิดการสมัคร ในเวลา 16.30 น. 

– ภาคต้น รอบที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2564
   The online application system will automatically close on 9 January 2021 at 16.30
– ภาคต้น รอบที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2564
   The online application system will automatically close on 17 April 2021 at 16.30

กำหนดการรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/440025/4/002/1/2564/01/1
   กรอกข้อมูลตามขั้นตอนไปจนจบ
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 800 บาท สามารถทำได้  2 วิธี
    -  โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 235-236510-8 นางสาวหันสนา สุดยิ่ง 
    -  ปริ้นใบนำฝาก แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย ดาวน์โหลดใบนำฝาก(pay in) ธนาคารทหารไทย ที่นี่
    เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
    1. รูปถ่าย (Upload ในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูปหน้าตรงชุดสุภาพ สวมเสื้อที่สุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
    2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     -  กรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
    1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ–ชื่อสกุล  ไม่ตรงกับใบคะแนน)  จำนวน  1 ฉบับ
    2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3. หลักฐานอื่นๆ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     - หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโครงการฯ ดาวน์โหลดที่นี่
     - สำเนาใบปริญญาบัตร ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวันที่อนุมัติปริญญา  หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ ให้ขอเป็นหนังสือรับรอง)
     - ใบรับรองแพทย์ (ห้ามถ่ายเอกสาร)  จำนวน 1 ฉบับ

     (ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด) ส่งมาที่ โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร์  กรุงเทพฯ 10900
    – ภาคต้น รอบที่ 1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2564
    – ภาคต้น รอบที่ 2 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2564
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   – รอบที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2564
   – รอบที่ 2 แจ้งภายหลัง

  • สอบสัมภาษณ์ 
   – รอบที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2564
   – รอบที่ 2 แจ้งภายหลัง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   – ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 2 แจ้งภายหลัง

ติดต่อสอบถามที่ :  โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 1)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 3480 ต่อ 103 , 0 2942 8931, 081 8678819  หรือที่  http://compsy.soc.ku.ac.th หรือ Line id : 8678819