หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อโครงการ


ติดต่อสอบถามได้ที่

communitypsyku@gmail.com

0-2561-3480 ต่อ 103 มือถือ 081-8678819, 081-867-8819

02-561-2230

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน อาคารสังคมศาสตร์ 1 ชั้น 1