หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
      ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
      ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Community Psychology
 
ปรัชญา
 
      ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาชุมชนเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
 
ความสำคัญ
 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี Soft Skills มากขึ้น เพื่อสามารถเผชิญโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีความท้าทายกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง และปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างมาก ทั้งในระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเข้มแข็งของศาสตร์ทางจิตวิทยาชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมอันเป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางจิตวิทยาชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาชุมชนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนในชุมชน
  3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคคลและชุมชน
นิสิตที่ศึกษาปริญญาเอกจิตวิทยาชุมชน
 
      ภาคปกติ เป็นการเรียนในเวลาราชการ จึงมักเป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และศึกษาต่อปริญญาเอกเลย หรือผู้ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปีจะรับ 10 คน
 
แผนการศึกษา
  • แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา
  • อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านจิตวิทยาชุมชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
  • ผู้บริหารในหน่วยงานทางด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มวลชนสัมพันธ์ การพัฒนาชุมชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการความรู้และความชำนาญด้านจิตวิทยาระดับสูง
  • ประกอบอาชีพด้านจิตวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการความรู้และความชำนาญด้านจิตวิทยาระดับสูง เช่น นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน นักฝึกอบรม นักจัดกิจกรรมในชุมชน นักจัดการความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น