หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเรียน

การสมัครเข้ารับการศึกษา

ภาคปกติ   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (XH06)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (XH06)

 

 รับสมัคร 

     รอบขยายเวลา  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

 สอบสัมภาษณ์ 

    รอบขยายเวลา  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ภาคปกติ เป็นการเรียนในเวลาราชการ จึงมักเป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาต่อปริญญาโทเลย หรือผู้ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปีจะรับ 10-15 คน


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


แบบ 2.1
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208 3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องส่ง file โครงร่างวิทยานิพนธ์ทางจิตวิทยาชุมชนไม่เกิน 15 หน้า ที่ E-mail: fsochns@ku.ac.th และ สำเนาเอกสารจำนวน 7 ชุด ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการวิจัย และเอกสารอ้างอิง

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์  

ระยะเวลาในการศึกษา
 : ใช้เวลาในการศึกษารวม 2 ปี 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ และทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เปิดการศึกษาภาคแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
การเรียนการสอน : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร  :  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่  https://mis.grad.ku.ac.th/application/650005/1/001/1/2567/01/2 
2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาโท
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. สำเนาบัตรประชาชน

 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 500 บาท
มี 2 แบบ สมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินผ่านธนาคาร


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก1

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมสังเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการในการทำวิจัย
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : ผู้สมัครในแผน ก แบบ ก1 ต้องส่งโครงร่างวิจัยมาเพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แนบมากับใบสมัคร

แผน ก แบบ ก2
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์  

ระยะเวลาในการศึกษา
: ใช้เวลาในการศึกษารวม 2 ปี 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ และทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เปิดการศึกษาภาคแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย
การเรียนการสอน : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร  :  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่  https://mis.grad.ku.ac.th/application/440025/5/001/1/2567/01/2 
2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
3. หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (สำหรับผู้สมัครประเภท 2 กำลังศึกษาอยู่เป็นภาคปลาย ปีสุดท้ายเท่านั้น)
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. สำเนาบัตรประชาชน

 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 500 บาท
มี 2 แบบ สมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินผ่านธนาคาร


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา