หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต แผนการสอน
01474697 สัมมนา
(Seminar)
1,1,1,1
01474691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน
(Advanced Research Methods in Community Psychology)
3(3-0-6)
01474699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-48
01474611 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชนขั้นสูง
(Advanced Concept and Theory of Community Psychology)
3(3-0-6)
01474612 จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชน
(Positive Psychology in Community)
3(3-0-6)
01474621 การพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาชุมชน
(Development of Measurement Tools in Community Psychology)
3(3-0-6)
01474622 จิตวิทยาการป้องกันและการแทรกแซงในชุมชน
(Psychology of Prevention and Intervention in Community)
3(3-0-6)
01474623 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาขั้นสูงในชุมชน
(Advanced Counseling Psychology in Community)
3(3-0-6)
01474629 การปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชนขั้นสูง
(Advanced Community Psychology Internship)
3
01474631 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
(Psychology for Development of Quality of Life and Sustainable Community)
3(3-0-6)
01474632 จิตวิทยาภาวะผู้นำกับการพัฒนาในชุมชน
(Psychology of Leadership and Development in Community)
3(3-0-6)
01474633 จิตวิทยาเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรมในชุมชนขั้นสูง
(Advanced Psychology for Knowledge Management and Innovation in Community)
3(3-0-6)
01474634 จิตวิทยาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Psychology of Lifelong Learning)
3(3-0-6)
01474635 จิตวิทยาสันติภาพและความขัดแย้งขั้นสูง
(Advanced Psychology of Peace and Conflict)
3(3-0-6)
01474681 จิตวิทยาความผาสุกของผู้สูงอายุ
(Psychology of Well-Being of Aging)
3(3-0-6)
01474692 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน II
(Advanced Research Methods in Community Psychology II)
3(3-0-6)
01474693 สถิติขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน
(Advanced Statistics in Community Psychology)
3(3-0-6)
01474694 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน
(Advanced Qualitative Research Methods in Community Psychology)
3(3-0-6)
01474696 เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุมชน
(Selected Topics in Community Psychology)
1-3
01474698 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
01474699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-36
01474511 จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชน
(Applied Psychology in Community)
3(3-0-6)
01474512 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
(Applied Statistics for Psychological Research)
3(3-0-6)
01474531 จิตวิทยาชุมชนขั้นสูง
(Advanced Community Psychology)
3(3-0-6)