หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน และชุมชนให้เข้มแข็ง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาชุมชน เพื่อให้นิสิตมีศักยภาพ

ด้วยหลักสูตรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติ พร้อมทั้งสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้หลักสูตรของเราเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ และ เอกชน

alt text