หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ และภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน


วันที่ 13 มิถุนายน 2562  คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้  ศึกษาดูงานด้านจิตอาสา เรียนรู้ระบบการทำงานด้านจิตอาสา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ผู้นำชุมชนในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศึกษาการบริหารจัดการการแยกขยะรีไซเคิล การทำงานเชิงระบบ การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  ศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาลัย The Department of Psychology, National Chengchi University, Taipei, Taiwan Republic of China  เพื่อดูงานด้านหลักสูตรและการศึกษาด้านจิตวิทยา  และ  ศึกษาดูงาน ณ  สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (Suang-Lien Elderly Center)  เป็นโครงการเกรด A ที่ได้มาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการนำเทคโนโลยีและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562  ศึกษาดูงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม ณ ตึกไทเป 101     ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุผลงานศิลปะจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ที่มีจำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้น 

    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ และนิสิตได้เพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีการศึกษาต่างประเทศ  และเพื่อให้คณาจารย์ และนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรต่างประเทศ