หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร


แผน ก แบบ ก1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต
               
โครงสร้างหลักสูตร          
  ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
    - สัมมนา     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
    - วิชาเอกบังคับ     3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
  ข. วิทยานิพนธ์   36   หน่วยกิต  
               
รายวิชา              
  ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)   
    - สัมมนา     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)   
               
01474597   สัมมนา     1,1 (ไม่นับหน่วยกิต)  
    (Seminar)          
               
    - วิชาเอกบังคับ     3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
               
01474591   ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน     3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)    
    (Research Methods in Community Psychology)         
               
  ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต   
               
01474599   วิทยานิพนธ์           1-36   
    (Thesis)          

 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง
01474591 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน  3 (ไม่นับหน่วยกิต)
01474599 วิทยานิพนธ์  9  
  รวม 12  
       
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง
01474599 วิทยานิพนธ์ 9  
  รวม 9  
       
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง
01474597 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01474599 วิทยานิพนธ์  9  
  รวม 10  
       
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01474597 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01474599 วิทยานิพนธ์  9  
  รวม 10