หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต แผนการสอน
01474511 จิตวิทยาประยุกต์ในชุมชน
พฤติกรรมมนุษย์ในบริบททางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในชุมชน
3(3-0-6)
01474512 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
นิยาม และการวัดทางสถิติ ความสัมพันธ์ของสถิติกับการวิจัย สถิติประยุกต์ในการวิจัยทางจิตวิทยา วิธีการชักตัวอย่าง วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจัย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
01474521 การรู้คิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้คิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการรู้คิด กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม บทบาทของนักจิตวิทยาชุมชนกับการใช้เทคนิคการสอดแทรกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรู้คิดและพฤติกรรมของคนในชุมชน
3(3-0-6)
01474522 จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในการโน้มน้าวใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม ปัจจัยที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ รูปแบบและกระบวนการในการโน้มน้าวใจ ความกดดันทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการคล้อยตามและการให้ความร่วมมือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งวัจนะและอวัจนะภาษา การพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการนำเสนอ และการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01474523 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในชุมชน
การให้คำปรึกษาทั้งรายบุคคลและกลุ่มที่มีปัญหาทางจิตวิทยาในชุมชน กระบวนการ และเทคนิคการให้คำปรึกษา ทฤษฎีการให้คำปรึกษาในปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชนที่มีปัญหาเฉพาะ และการให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
01474524 การปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชน
การประเมินทางจิตวิทยาในชุมชน การออกแบบ และการดำเนินโครงการในชุมชน การประเมินผลโครงการ การเขียนรายงานการประเมิน และการนำเสนอ มีการนำไปปฏิบัติในชุมชน
3(1-6-5)
01474525 การฝึกอบรมขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน
ความสำคัญของการฝึกอบรมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และพฤติกรรมมนุษย์ในการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การจัดการกระบวนการฝึกอบรม และเทคนิคการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม คุณลักษณะของวิทยากร และการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพในชุมชน
3(3-0-6)
01474531 จิตวิทยาชุมชนขั้นสูง
ประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาชุมชน แนวโน้มของจิตวิทยาชุมชนในศตวรรษที่ 21 แนวคิดในการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รูปแบบทางจิตวิทยาชุมชน ยุติธรรมชุมชน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน การป้องกัน การแทรกแซงและการประเมินผลโครงการ การสนับสนุนทางสังคม และกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเอง
3(3-0-6)
01474532 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความจำเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติ ได้แก่ การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาชุมชน การวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
01474533 จิตวิทยาบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปัจจัยทางด้านจิตสังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนในชุมชน บทบาทของครอบครัว การเมือง สื่อ ศาสนา และสังคม ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ การศึกษาบุคลิกภาพของคนในวัฒนธรรมต่างๆ บุคลิกภาพของคนในวัฒนธรรมไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ยุโรป อเมริกา
3(3-0-6)
01474534 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต การรับรู้ ความคิดความเข้าใจและการประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยาต่อคุณภาพชีวิต การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
01474535 จิตวิทยาภาวะผู้นำในชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ ลักษณะผู้นำชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู้นำ และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันปัญหาสังคม และส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางสังคม
3(3-0-6)
01474536 จิตวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องสันติภาพและความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี กลยุทธ์การรักษาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างและรักษาสันติภาพ
3(3-0-6)
01474581 จิตวิทยาสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรมของคนในชุมชน แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสุขภาพ ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายสุขภาพและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยความเครียดและการจัดการกับความเครียด การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ โครงการสุขภาพและการประเมินผล
3(3-0-6)
01474582 จิตวิทยาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการป้องกันเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน ปัญหาสุขภาพ จิตของคนในแต่ละช่วงวัย บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในงานสุขภาพจิตชุมชน การป้องกัน ส่งเสริม กลวิธีและฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชน
3(3-0-6)
01474583 จิตวิทยาครอบครัว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว และการช่วยเหลือ ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาครอบครัว การประเมินครอบครัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงของครอบครัว และการให้การปรึกษาครอบครัว
3(3-0-6)
01474584 จิตวิทยาการสูงวัย
ธรรมชาติของผู้สูงวัย ทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาของผู้สูงวัย ปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวของผู้สูงวัย ปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง และความตาย การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย
3(3-0-6)
01474585 จิตวิทยามนุษย์ทุกช่วงวัย
แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดาและการให้ความรู้กับบิดามารดา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
3(3-0-6)
01474591 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์
3(3-0-6)
01474595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียง เขียนเป็นรายงาน
3,3
01474596 เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุมชน
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
1-3
01474597 สัมมนา
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อทางจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท
1,1
01474598 ปัญหาพิเศษ
การศึกษาค้นคว้า ทางจิตวิทยาชุมชนระดับปริญญาโทเป็นรายงานบุคคลหรือกลุ่ม ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเรียบเรียงเขียนรายงาน
1-3
01474599 วิทยานิพนธ์
การวิจัยในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
1-36
- mflv[
-
- Download