หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเรียน

การสมัครเข้ารับการศึกษา

ภาคพิเศษ    การรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรภาคพิเศษ) XH62

 เปิดรับสมัคร 

     รอบขยายเวลา   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์   

     รอบขยายเวลา   สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ภาคพิเศษ  เป็นการเรียนนอกเวลาราชการคือเรียนช่วงเย็นและเสาร์ ส่วนใหญ่เป้นผู้ที่ทำงานแล้ว มาจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ครู ทหาร ตำรวจ พนักงานบริษัท อาจารย์ พยาบาล หรือผู้ปฏิบ้ติงานด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในบรรรยากาศ การเรียนการสอน และเกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านจิตวิทยาชุมชนต่อไป ในแต่ละปีจะรับ 30-40 คน

แผน ข
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับรองจากสำนักงาน กพ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 2. สามารถอุทิศเวลาให้กับการเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการสอน
 3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา :  สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาในการศึกษา :  ใช้เวลาในการศึกษารวม 2 ปี 4 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ และทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่เปิดการศึกษาภาคแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย

การเรียนการสอน :  วันอังคารและวันพุธ (เรียนวิชาปรับพื้นฐาน) เวลา  18.00-21.00 น.
  วันพฤหัสบดี  เวลา  18.00-21.00 น.
  วันเสาร์ เวลา  9.00-16.00 น.

การกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

  • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/440025/5/002/1/2567/01/2 
   กรอกข้อมูลตามขั้นตอนไปจนจบ พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัคร
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. รูปถ่าย (Upload ในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูปหน้าตรงชุดสุภาพ สวมเสื้อที่สุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
   2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    -  กรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
   1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 800 บาท สามารถทำได้  2 วิธี
    -  โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 235-236510-8 นางสาวหันสนา สุดยิ่ง 
    -  ปริ้นใบนำฝาก แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย เท่านั้น ไม่สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ได้   ดาวน์โหลดใบนำฝาก(pay in) ธนาคารทหารไทย ที่นี่

    เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
    1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ–ชื่อสกุล  ไม่ตรงกับใบคะแนน)  จำนวน  1 ฉบับ
    2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3. หลักฐานอื่นๆ
     - หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโครงการฯ ดาวน์โหลดที่นี่
     - สำเนาใบปริญญาบัตร ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวันที่อนุมัติปริญญา  หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ ให้ขอเป็นหนังสือรับรอง)
     (ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    4. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ
  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด) ส่งมาที่ โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา :    
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า     1,000   บาท
ค่าหน่วยกิต    
     - วิชาบรรยาย 1,800 บาท
     -  วิชาปฏิบัติการ 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ ประมาณภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ  10,580 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษาละ 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์  20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค้นคว้าอิสระ 10,000 บาท
ค่าเอกสาร/ตำราเรียน เทอมละ  2,500 บาท

 

ติดต่อสอบถามที่ :  โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 3480 ต่อ 103 , 0 2942 8931, 081- 8678819  หรือที่  http://compsy.soc.ku.ac.th หรือ Line id : 8678819