หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร


แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
   - สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
     01474697 สัมมนา(Seminar)                                                                                                                   1,1,1,1   
     01474691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน                                                  
                 (Advanced Research Methods in Community Psychology)                                                           3(3-0-6)

1,1,1,1

 ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
     01474599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                                                                            1-48

 

 

 แผนการศึกษา แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474691

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยาชุมชน      

3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01474697

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01474699

วิทยานิพนธ์

9

 

 

รวม

9

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474697

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01474699

วิทยานิพนธ์

9

 

 

รวม

9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474697

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01474699

วิทยานิพนธ์

9

 

 

รวม

9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474697

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

01474699

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474699

วิทยานิพนธ์

6

 

 

รวม

6

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01474699

วิทยานิพนธ์

6

 

 

รวม

6