หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงาน

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ.
อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่อความสามารถในการเจรจาต่อรองเชิงบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย นางสาวปอยหลวง ตันติพิสุทธิ์ 2566
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ พฤฒพลัง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวปัทมา ทองมี 2566
การปรับตัว กับสุขภาวะทางจิตใจของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นายปรเมศวร์ พิทยเจริญวงศ์ 2566
ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การเสริมสร้างพลังอำนาจและความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ 2564
การกำกับตนเอง ความสุขในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ นางสาวปิยะนุช บังเอิญ 2564
ความฉลาดทางอารมณ์ ความพึงพอใจในงาน กับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว 2564
ความเชื่ออำนาจควบคุม การสนับสนุนทางสังคม ความมุ่งมั่นในตนเอง และการเรียนรู้โดยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นางสาวนิรันต์รัตน์ สิงห์ธนะ 2564
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้ม การปรับตัวการรู้เท่าทันสื่อ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร นายศุภณัฐ พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ 2564
จิตอาสา การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้มีอารยสถาปัตย์ของอาสาสมัคร ที่วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี นางสาวปิยาภรณ์ บุญประเสริฐ 2564
ทัศนคติต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ความเชื่ออำนาจภายใน ภายนอกตน และการเสริมพลังอำนาจของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นางสาวชนารัตน์ นิ่มชื่น 2564