หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ และภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุทัยธานี


วันที่ 21 มิถุนายน 2562  คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่   ศูนย์ฝึกอาชีพ "ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์" เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนใน จ.อุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียง   และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี  โดยศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนการศึกษาดูงานพื้นที่จริงในชุมชนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดด้านจิตวิทยาชุมชนมาศึกษาชุมชน อีกทั้งสามารถแสวงหาปัจจัยที่เป็นกลไกหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการประกอบอาชีพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ศึกษากระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนี้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่อไปได้  เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาชุมชน มาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำตนเองและชุนชนผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ