หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับะปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน รุ่นที่ 22 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


 

 • รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) (XH06)  (คลิกดูรายละเอียด)
     เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์  (ในเวลาราชการ)

  • รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก   :  วันที่ 17 ตุลาคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 29 ตุลาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

   วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.

     • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
      • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
      • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
       (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 02-9428445 ต่อ 225-226, 229
      
 • รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) (XH62)    (คลิกดูรายละเอียด)   
       เรียนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี  เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. (นอกเวลาราชการ)


  • รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก   :  วันที่ 26 ตุลาคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 29 ตุลาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

   กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  มีข้อสงสัยในกรอกใบสมัคร สอบถามได้ที่โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ  โทร. 081-8678819

ติดต่อสอบถามที่ :  โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 3480 ต่อ 103 , 0 2942 8931, 081- 8678819  หรือที่  http://compsy.soc.ku.ac.th หรือ Line id : 8678819